പ്ലേസ്റ്റേഷൻ 5 നെക്കുറിച്ചുള്ള 10 രസകരമായ വസ്തുതകൾ